Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Ponuda kataloga

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Pravne odredbe

Svako korištenje ove internet stranica www.nexe.rs podložno je dole navedenim uslovima i smatra se da je svaki korisnik korištenjem ili preuzimanjem datoteka na internet stranici svestan i upoznat sa merodavnim zakonskim propisima te svojim pravima i obvezama i saglasan je sa svim pravnim uslovima korištenja.
 
Sadržaji objavljeni na internet stranici smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz obavezno poštovanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakoga navedenog ograničenja prava. 

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje,menjanje,reprodukovanje,distribuiranje,učestvovanje u prenosu ili prodaji, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celog ili samo dela sadržaja, bez prethodnog i  izričitog pismenog dopuštenja vlasnika autorskog prava, ali ni uz dopuštenje nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.
 
Sadržaj ove internet stranice namenjen je isključivo ličnoj upotrebi korisnika u informativne svrhe. Sadržaj internet stranice ne treba shvatiti kao izjavu o garanciji za bilo koji od proizvoda ili usluga Nexe Grupe te će korisnik, nakon upoznavanja s Nexe Grupom putem sadržaja ove stranice, sve konkretne i preciznije informacije o proizvodima ili uslugama moći dobiti na prodajnim mestima ili u sedištu članice Nexe Grupe na koju se konkretni proizvod odnosi.
 
Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama zaštićeni su autorskim pravima i ne smeju se ni na koji način koristiti na drugim internet stranicama. Zaštićeni žig Nexe koji se koristi na ovoj internet stranici može se odnositi na proizvode i usluge bilo koje od  članica Nexe Grupe i ne treba ga poistovećivati s nazivom firme Nexe grupa d.d.

Fotografije, slike, video klipovi, životopisi osoba ili ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internet stranici vlasništvo su Nexe grupe d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje za prenošenje informacija daje se samo subjektima koji obavljaju promotivne, uredničke i informativne delatnosti u svrhu objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.
 
Korisniku nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala sa ove internet stranice u svrhu prodaje ili ponude na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste.  Podaci objavljeni na ovoj internet stranici ne moraju u svakom trenutku biti tačni i aktuelni.

Nexe grupa d.d. ili članice Nexe Grupe ni u kakvim okolnostima ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internet stranicama. Informacije mogu sadržati tehničke netačnosti i tipografske greške. Podaci se mogu promeniti ili objaviti bez prethodne najave. Ne postoji garancija da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web lokacije na svoju ličnu odgovornost.

Kad korisnik dobrovoljno, na za to predviđena mesta, unosi i time daje svoje lične podatke, takvi podaci će se koristiti u svrhu ispunjenja korisnikovog zahteva te Nexe grupa d.d., a u tu svrhu s njima može slobodno raspolagati (prosleđivati, evidentirati, obrađivati podatke i sl.). Korisnik, davanjem podataka, pristaje i dozvoljava Nexe Grupi, da ga kontaktira radi pružanja obaaveštenja o zahtevu ili o drugim proizvodima ili ponudama Nexe Grupe.

Nexe grupa d.d. zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kog dela ove web lokacije te uvslova korištenja u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu s izvršenim promenama na ovoj adresi.