Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Kakvoća zraka

Kakvoća zraka je od državnoga interesa. Zbog toga su uspostavljene državne i lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka te po potrebi i praćenje kakvoće zraka posebne namjene. Postaja u vlasništvu Našicecementa spada u postaju za praćenje kakvoće zraka posebne namjene.
 
Postaja je smještena između cementare Našicecement i grada Našica, u blizini sela Zoljan otprilike 2000 m sjeveroistočno od tvornice cementa, 3000 m sjeveroistočno od kamenoloma tvrtke Gradac i oko 3500 m jugozapadno od grada Našica. Prati rad tvornice od druge polovice 2003. godine.

 


Postavljena stanica za kakvoću zraka bilježi promjene sljedećih parametara: PM 10, ukupne taložne tvari i teških metala, dušikovih oksida, sumporovog dioksida i meteoroloških parametara. Stanica je kontejnerskog tipa s opremom proizvođača Horiba. Mjerna oprema za mjerenje onečišćujućih plinova se sastoji od:
  • SO2 analizatora APSA-360 čiji je detekcijski princip ultraljubičasta luminiscencija. Mjere se emitirane duljine fluorescencije koje se PMT detektorom prevode u električni signal koji određuje vrijednost koncentracije SO2 u uzorku.
  • NOx analizatora APNA-360 čiji je osnovni detekcijski princip kemoluminiscencija koja podrazumijeva reakciju NO sa ozonom
  • FH-62 I-R analizatora lebdećih čestica koji koristi radiometrijski princip beta-zračenja pomoću metode kompenzacije dvije zrake
  • Meteoroloških senzora za određivanje smjera i brzine vjetra odnosno temperature i relativne vlažnosti
  • Dataloggera
  • Centralne stanice.
Održavanje mjerne opreme provodi se u točno određenim vremenskim razmacima ovisno o kojem dijelu opreme se radi. Održavanje mjerne opreme  i validaciju podataka obavlja ovlaštena tvrtka. U cijeli paket opreme je uključen i software za prikupljanje i obradu podataka: centralni program IDAZRW i Data Communication Server.
 
Izrada godišnjeg izvješća te provjera kakvoće mjerenja i podataka sukladna je Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04), Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) i Pravilniku o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 135/06).